แบบฟอร์ม ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยเอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัยปี 2554  

เงื่อนไขและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ
ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัยปี 2554
แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย
แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ ว-1ด)
แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช)
แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
แบบบัญชีรายชื่อโครงการวิจัย (แบบ บช-3-มทส)
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรฐษกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 10
ยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ และ 10 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน
นโยบายรัฐบาล
นิยามและประเภทการวิจัย
สาขาวิชาตามกลุ่มของ วช.

 แบบฟอร์มสำหรับศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
         จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

แบบเสนอชื่อขอทุนสำหรับอาจารย ์และ นักศึกษา
หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์
ขั้นตอนการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุน ฯ ภายนอก

  การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
      ของผู้ดำรงจำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552

ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2552
แนวปฏิบัติการประเมินผลงานเทียบเท่า
เกณฑ์การประเมินผลงานเทียบเท่า
แบบส่งผลงานวิชาการ (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ )
แบบส่งผลงานทางวิชาการ (สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์)
แบบส่งผลงานทางวิชาการ (สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์)

การติดตามและประเมินผล

แบบประเมินผลการวิจัยรายโครงการ
แบบรายงานการประเมินผลการวิจัยในภาพรวม
คำชี้แจงแบบประเมินผลการวิจัยรายโครงการ
คำชี้แจงแบบรายงานการประเมินผลการวิจัยในภาพรวม

การรายงานผล

แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มในการขอยกเลิกโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขั้นตอนการรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบ สบวพ-ว-04)
หัวข้อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว) (แบบ สบวพ-ง-03)
หัวข้อรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย (แบบ สบวพ-งช-03)

การเงิน

คู่มือการบริหารการเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย

แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ค่าครุภัณฑ์) (โครงการเดี่ยว)

แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย (ค่าครุภัณฑ์)

แบบรายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

แบบรายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโโครงการวิจัย

แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย (ชุดโครงการ)
  ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์

หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)
    และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง

  (สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป)
แบบฟอร์มขออนุมัติรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)
   และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 
(สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป)
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาต
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  (สำหรับบทความที่ได้รับการตอบให้ตีพิมพ์รับก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552)
อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ
  (สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552)
แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (แบบ สบวพ-ง-05)
แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2549 (แบบ สบวพ-ง-06)

  เงินสมทบ

แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ (แบบ สบวพ.-ส-01)
แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ (ค่าครุภัณฑ์) (แบบ สบวพ-ส-01.1)
แผนการใช้จ่ายเงินสมทบ
แบบแจ้งชื่อบัญชีเงินฝาก
รายงานแสดงรายการใช้จ่ายเงินสมทบ (แบบ สบวพ-ส-02)
เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ. ศ. 2546

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.

• ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
• คู่มือการบริหารการเงิน
• ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

ทุนวิจัยและพัฒนา

• หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2544
• ขั้นตอนการขอรับเงินทุนวิจัยและพัฒนา สำหรับโครงการทั่วไป
• ขั้นตอนการขอรับเงินทุนวิจัยและพัฒนา สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร
• แบบข้อเสนอโครงการ(Proposal) ทุนวิจัยและพัฒนา
• แผนการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและพัฒนา
• แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ
• แบบขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยและพัฒนา
• แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ทุนวิจัยและพัฒนา
• แบบขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยและพัฒนา (สำหรับ ผอ.)
• แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ทุนวิจัยและพัฒนา (สำหรับ ผอ.)
• แบบรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยและพัฒนา
• แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนวิจัยและพัฒนา
• วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัยทุนและพัฒนา
• แบบขอยกเลิกโครงการวิจัยทุนวิจัยและพัฒนา
• แนวทางการคืนเงินทุนวิจัยและพัฒนา
• คำถามที่พบบ่อย ทุนวิจัยและพัฒนา

ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

• หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• ขั้นตอนการขอรับเงินทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
สำหรับโครงการที่จะตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ

• ขั้นตอนการขอรับเงินทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร
• แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• แผนการใช้จ่ายเงิน ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ
• แบบขออนุมัติเบิกเงิน ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• แบบขออนุมัติเบิกเงิน ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (สำหรับ ผอ.)
• แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (สำหรับ ผอ.)
• แบบรายงานความก้าวหน้า ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• แบบส่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• แนวทางการคืนเงิน ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
• คำถามที่พบบ่อย ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

• ระเบียบ การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
• เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนวิทยานิพนธ์

• ใบรับรองการ อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
• ขั้นตอน การขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
• ใบสมัคร ขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
• แบบรายงาน ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติเบิกเงินงวด และรายงานงวดสุดท้าย
• การคืนเงิน ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
• คำถามที่พบบ่อย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ทุนนำเสนอผลงาน

• ขั้นตอน การขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
• ใบสมัคร ขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
• แบบรายงาน การไปนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
• การคืนเงินเสนอผลงาน
• คำถามที่พบบ่อย ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

วิจัยในมนุษย์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร 
การตัดสินและการแจ้งผลการตัดสิน
ภาคผนวก (หลักเกณฑ์จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์)
World Medical Association Declaration of Helsinki
แบบเสนอขออนุมัติการทำวิจัยในมนุษย์
ร่าง พ.ร.บ. วิจัยในมนุษย์
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549

สัตว์ทดลอง

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัตว์
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สัตว์ (แบบ สล-01)

แบบขอนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ
แบบขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม

แบบขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม

คณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย มทส.
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals (National Research Council of Thailand)

ประกาศ / ระเบียบอื่นๆ

อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ในการพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทางวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2544
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


 

 

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4750-3 โทรสาร 0-4422-4750
Institute of Research and Development , Suranaree University of Technology Tel : (044) 224750-3 Fax : (044) 224750
Copyright 2005@ Institute of Research and Development , Suranaree University of Technology . All rights reserved
Web Designer :Tho_IT#5
data updater : Pongporn