นักศึกษาที่ได้รับทุนการนำเสนอผลงาน จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550


ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อนักศึกษา
ชื่อผลงาน
ระดับปริญญาโท
อ.ดร.รจนา โอภาศิริ นางสาวจันจิรา มณีสาร Expression and isolation of natural substrates of Os4BGlu12, A rice B-Glucosidase expressed in response to wounding stress
ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ นางสาวชนิดา กุประดิษฐ์ Enterokinese light chain cloning
ผศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมวิไล ความเป็นไปได้ของสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผศ.นสพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ นางสาววัลภา ลาภภักดี สารภูมิต้านทานต่อเชื้อ Salmonella Enteritidis ในไข่ไก่
รศ.ดร.จรัสศรี ลอประยูร นางสาวนิศา อำพนพิศัลย์ Bioactive behaviour of a new machinable Glass-ceramic containing B-calcium pyrophosphate
รศ.ดร.วีระยุทธ์ ลอประยูร นางสาวปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ Low temperature synthesis of crystallized apatite
Assoc.Prof.Dr.Kenneth J.Haller นางสาวเกษฎา สาลา Supramolecular structure of cocrystallized catechol
ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ นางสาวชุติมา ทองเกษม การศึกษาการกำจัดอลูมิเนียมของซีโอไลต์วายด้วยกระบวนการที่ใช้กรดไฮโดรคลอริก
อ.ดร.วรพจน์ สุทธิสัย นางนพคุณ กสานติกุล ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรานิชพงษ์ นายฐิติพงศ์ จารุวัฒน์ การวางแผนปฏิบัติงานสำหรับการจ่ายโหลดในสภาวะฉุกเฉินของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
อ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตนา Effect of donor cell type on development of cloned swamp buffalo and bovine embryos
อ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย นายสุเมธ อิ่มสุนทรรักษา Dedifferentiation of marbled cat nuclei after reconstructed with enucleated domestic cat and bovine oocytes
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นางสาววลักษ์กมล ราคายิ่ง การศึกษาความสามารถในการย่อยสลายได้ในรูเมนของกากมะพร้าวอบด้วยความร้อนในโคนมโดยเทคนิคถุงในลอน
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นายไพบูลย์ แดงท่าขาม ผลของการทดแทนอาหารข้นสำเร็จรูปด้วยมันเส้นและยูเรียในการเลี้ยงโคนมเพศผู้ตอน
อ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง นางสาวพรรณี หล่ออุดมพันธ์ X-ray absorbtion fine structure of Sm-droped CeO2 synthesized via coprecitation
อ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง นางสาววัสยามน สิงห์คะ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์โครงสร้างของ La3-xSrxNi2-yFe4 O7-d
ผศ.ดร.ปิยะดา ทิพยผ่อง นางสาวอ้อยทิพย์ พูลสวัสดิ์ Diversity of Sphaceloma ampelenum Causal pathogen of gravine anthracnose in Thailand
ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์ นาวาอากาศตรี สำราญ ชอบใจ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว๊บไซต์กองบินของกองทัพอากาศไทย
ผศ.ดร.โชคชัย วณภู นายฐปณวิทชร์ หมื่นหวัง The study of ethanol production by thermotolerant yeast S1 strain
ผศ.ดร.โชคชัย วณภู นางสาวรัศมี หวะสุวรรณ การจำแนกสายพันธุ์และการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการตรึงในโตรเจนของแหนแดงในนาข้าวของประเทศไทย
ผศ.ดร.โชคชัย วณภู นางาสาวอภิรดี ศรีภิรมณ์รักษ์ การคัดเลือกและการจัดจำแนกยีสต์ทนร้อนเพื่อการพัฒนาเอทานอล
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไตรยขันธ์ การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะระหว่างยอดอ้อยหมักและยอดอ้อยแห้งในโคนมเจาะกระเพาะ
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นางสาววันวิสา หาระโคตร ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากเมล็ดทานตะวันในอาหารแพะที่ได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นางสาวสุปรีณา ศรีใสคำ การเสริมไขมันไหลผ่านต่อปริมาณการกินได้และอัตราการเจริญเติบโตในแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองและแองโกลนูเบี้ย
ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์ นายธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระบบจัดการเรียนการสอน
อ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร นายศูนทร แสนหูม การลดการใช้น้ำในกระบวนการเคลือบฟอสเฟตในอุตสาหกรรมตกแต่งโลหะสำเร็จโดยอาศัยเทคโนโลยีสะอาด
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง นางสาวกรวรรณ รัตนไชย Morphological characteristrics of different plant-pathogenic races of fusarium oxysporum f.sp.lycopersici
ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี นางสาวไพลิน แผนวิชิต DMS/PVDF composite membrance for separation of ethanol/water mixture using pervaporation technique
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง นางสาวกุณฑิกา เวชกลาง Investigation of amylase-producing bacillus sp. Isolation from dried cassava-root chips
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง นายขจรศักดิ์ วงงศ์ชีวรัตน์ Toxonomic study of laurea benguelensis found in Thailand
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง นางสาวเพชรา ฉิมสูงเนิน Morphological study of water meal, A millimeter size flowering plant found in Thailand
อ.ดร.ชุติมา พรหมมาก นายบริบูรณ์ ดีกา Optimal frequency channel assignment for WLANs using hybrid SIR and CSMA/CA considerations
อ.ดร.ชุติมา พรหมมาก นายเอกลักษณ์ เอกสุข Network reriability analysis for 3G cellular topology design
อ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา นายประพล จาระตะคุ วงจรสัญญาณสองทิศทางความถี่ 2.45 GHz สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศสรรค์ นายสมภพ พิมพล Impedance analysis of a shorted-end curved dipole on reflector plane using method of moment
ผศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข นายยุทธนา รักษาชนม์ อิทธิพลของปริมาณซีเมนต์และปริมาณความชื้นต่อกำลังอัดของดินเหนียวซีเมนต์
ผศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม กลไกควบคุมลักษณะการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ
รศ.ดร.เอกชัย จันทสาโร นายเกียรติศักดิ์ เหงี่ยมสูงเนิน Parallel compution of turbulent natural convection in an enclosure with installed partitions
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา นางสาวจิราภรณ์ ชัยสิริเจริญ Physicochemical and antioxidant properties of job's tear flour
ผศ.ดร.ปิยะดา ทิพยผ่อง นางสาวชิตพันธุ์ คติวัฒน์ การแยกโปรโตรพลาสต์ทานตะวัน
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา นางสาวเบญจลักษณ์ ศิริบูรณ์ Effect of annealing on physicochemical properties of waxy rice
รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ นางสาวนันทิกา ถุงมณี Effect of pray-drying parameters of whole egg on water activity, color and oxidation
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ นายชรินทร์ สุขเจริญ การประมาณค่าแรงบิด ความเร็วรอบของมอเตอร์เอซีที่จ่ายด้วยอินเวอร์เตอร์สำหรับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
ผศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ นายประมวล แสงสารวัตร แบบจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดกระตุ้นตัวเอง
รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ นส.มาลัยพร ศรีวิระ Seletion of lactic acid bacteria for bacteriocins production and application for extending shelf-life of chicken
 ระดับปริญญาเอก    
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ นายพงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ลักษณะของซีโอไลต์วาย โดยใช้ซิลิกาจากแกลบข้าว
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ นายสุรชัย อาจกล้า การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของวัสดุมีโซพอร์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิลิกาจากแกลบข้าวด้วยการเพิ่มโลหะ
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ นางสาวจิตลดา ชูมี การเตรียมและวิเคราะห์ลักษณะของ MCM-41 และ AI-MCM-41 โดยใช้ซิลิกาจากแกลบข้าว
ผศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข นายจิระยุทธ สืบสุข แบบจำลองอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์ฐานรากเสาเข็ม
รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ นายจักษดา ธำรงวุฒิ ผลของการโอบรัดของปลอกเหล็กและปลอก Stainless steel ต่อพฤติกรรมเสาคอนกรีต
ผศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ นายนวมินทร์ ประชานันท์ Responses to Complain: Across-cultural stady of pragmatic strategies and tranfers used by enslish and Thai native speakers in hotel industry
ผศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย นายสุรชัย รัตนสุข Isolation of B-Mannanase producing bacteria
ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ นางสาววิภาภรณ์ วรรณธนาเลิศ Double recombination in pHELLSGATE 8RNAi Vector
ผศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย นางพจมาศ แพนศรี Production of ScFv antibody antigent Rabies Virus by Phage Display Technology
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นายคณิน บรรณกิจ ผลของการทดแทนแคสพูเรียในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ ผลผิตสุดท้ายจากกระบวนการหมัก ความสามารถ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4750-3 โทรสาร 0-4422-4750
Institute of Research and Development , Suranaree University of Technology Tel : (044) 224750-3 Fax : (044) 224750
Copyright 2005@ Institute of Research and Development , Suranaree University of Technology . All rights reserved
Web Designer :Tho_IT#5
data updater : Pongporn