นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มทส
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อนักศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี นายโกวิท รังษีสุริยะชัย การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินเส้นทางอัตรายเพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ
ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี นายศิวกิจ เสรีรัตนสกุล การพัฒนาระบบการควบคุมการจราจรที่เหมาะสมกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี นางสาวณัฐธิดา นิลจินดา มาตรการควบคุมการใช้ยานพาหนะในพื้นที่พิเศษ กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราด
อ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา นายประพล จาระตะคุ ระบบเครื่องรับส่งความถี่ 2.45 GHz สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายแบบจุดต่อจุด
ศ.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล การปรับแก้ค่าตัวประกอบกำลังสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสชนิดมีตัวเก็บประจุ
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ นางสาวณัฐนิตย์ ป่วนปาน การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ยิสต์และผลิตภัณฑ์ยีสต์ต่อการลดพิษอะฟลาทอกซินในไก่กระทง
อ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย นายสุเมธ อิ่มสุนทรรักษา การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส
ผศ.ดร. สุขเกษม กังวาลตระกูล นางหัสนัยน์ เหลืองธนารักษ์ การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาซิลิกอนคาร์ไบด์โดยการใช้ผงนาโนซิลิกอนคอร์ไบด์สังเคราะห์โดยวิธีการผสมแบบเชิงกล
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา นางสาวจิราภรณ์ ชัยสิริเจริญกุล ผลการแปรรูปด้วยความร้อนและสภาวะการเก็บต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งลูกเดือย
ผศ.ดร. สุขเกษม กังวาลตระกูล นายกมล ไตรปัญญา การสังเคราะห์ผงนาโนเชิงประกอบคาร์บอน/ซิลิกอนคาร์ไบด์จากซิลิกาและคาร์บอน โดยกระบวนการเคมีเชิงกล
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นางสาวสุปรีณา ศรีใสคำ ผลของการใช้ใบและก้านสะเดาในอาหารแพะเนื้อต่อระบบนิเวศในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการผลิต
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไตรขันธ์ การใช้ใบและก้านของกระถินในอาหารแพะเนื้อต่อปริมาณการกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และอัตราการเจิญเติบโต
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ นางวันวิสา หาระโคตร การเสริมถั่วคาวาลเคดและถั่วท่าพระสไตโลในอาหารแพะเนื้อระยะกำลังเจริญเติบโตต่อสมรรถนะการผลิต
รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง นางสาวกาญจนา ปัญญาไว การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นแม่ของสุกรพันธุ์ไทยและพันธุ์ยุโรปในคอกคลอด
ผศ.ดร.ปิยะดา ทิพยผ่อง นางสาวอ้อยทิพย์ พูลสวัสดิ์ ความต้านทานต่อเชื้อ Sphaceloma ampelinum สาเหตุโรคแอนแทรคโนส (สแคบ) ในองุ่นและความหลากหลายของเชื้อ
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ ผลกระทบของการผุกร่อนต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินเนื้ออ่อนบางชนิด
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล นางสาวนัทธี วรรณ อุดมศิลป์ บทบาทของแบคทีเรียกรดแลกติกต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำปลา
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล นางสาวนัทธี วรรณ อุดมศิลป์ บทบาทของแบคทีเรียกรดแลกติกต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำปลา
อ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ นางสาวธนพร คำวรรณ์ ผลของการฝึกกลวิธีการสร้างปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อการปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี นางสาวสุกัญญา ลาภกระโทก การเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดของผีเสื้อกลางวันระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
อ.ดร.มาโนชญ์
สุธีรวัฒนานนท์
นางสาวพจนีย์ แก้วคำแสน การสกัดแยก Lutein จากรังไหมเหลือง เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายของผิวหนังจากรังสี UV ในหนูไร้ขน
อ.ดร.รังสรรค์ ทองทา นางสาวเศาวริน กันหา ระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้จีพีเอสและการทำนายตำแหน่งด้วยคาลมานอัลกอรึธึม
ระดับปริญญาเอก
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี นางสาววณิชยา จรูญพงษ์ Diversity of soil insects, litter insects and their relationship to the decomposition of litter in Sakaerat environmental research station, Nakhon Ratchasima
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ นางสาวคู่ขวัญ จุลละนันทน์ การเสริมเมล็ดฝ้าย น้ำมันถั่วเหลือง หรือ Rumen producted conjugated linoleic acid (RP-CLA) ต่อการสะสมของ conjugated linoleic acid (CLA) ในเนื้อและน้ำนม
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี นางสาววณิชยา จรูญพงษ์ Diversity of soil insects, litter insects and their relationship to the decomposition of litter in Sakaerat environmental research station, Nakhon Ratchasima
รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ นางสาวคู่ขวัญ จุลละนันทน์ การเสริมเมล็ดฝ้าย น้ำมันถั่วเหลือง หรือ Rumen producted conjugated linoleic acid (RP-CLA) ต่อการสะสมของ conjugated linoleic acid (CLA) ในเนื้อและน้ำนม
ผศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ นางกรรัตน์ ปริญญาจารย์ การสอนกลยุทธ์การสื่อสารให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคม นางพงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง การเตรียม การวิเคราะห์ลักษณะและการทดสอบตัวเร่งปฏิกริยาโลหะพลาสทินัม-โคบอลต์บนตัวรองรับซีโอไลต์แบบฟูจาไซต์
รศ.ดร. จตุพร วิทยาคุณ นายสุรชัย อาจกล้า การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฎิกิริยาของวัสดุมีโซพอร์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิลิกาจากแกลบด้วยการเพิ่มไทเทเนียมสำหรับการผลิตไปโอดีเซล
รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง Yang Shenglin Study on genetic diversity of Thai indigenous pigs, wild boars and Chinese qianbei black pigs based on microsatellite DNA and mitochondrial DNA sequence polymorphism
 
 
 


สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4750-3 โทรสาร 0-4422-4750
Institute of Research and Development , Suranaree University of Technology Tel : (044) 224750-3 Fax : (044) 224750
Copyright 2005@ Institute of Research and Development , Suranaree University of Technology . All rights reserved
Web Designer :Tho_IT#5
data updater : Pongporn