2021-12-03

สวทช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ. . .

อ่านต่อ

2021-12-02

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565. . .

อ่านต่อ

2021-12-01

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษบรรยายออนไลน์ เรื่อง พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตก. . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวิจัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรา

Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics

PROF.YUPENG YAN, PH.D.

Center of Excellent in Agricultural Product Innovation

PROF.NEUNG TEAUMROONG, PH.D.

Center of Excellence in Advanced Functional Materials

PROF.SANTI MANSIRI, PH.D

Center of Excellence in Biomass

ASST. PROF.WEERACHAI ARJHARN, PH.D

Center of Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development

PROF.SUKSUN HORPIBULSUK, PH.D., P.E.

Center of Excellence in Electromagnetic Wave Applications

ASSOC. PROF. DR. CHANCHAI THONGSOPA, PH.D.

Center of Excellence on Technology and Innovation for Korat Chicken Business Development

ASSOC. PROF. DR. AMONRAT MOLEE, PH.D.

Center of Excellence in Biomechanics Medicine

ASST. PROF.LT.COL. BURA SINDHUPAKORN,MD.

Center of Excellence in Microbial Technology for Agricultural Industry

ASST PROF. DR. SUREELAK RODTONG, PH.D.

Center of Excellence for Entrepreneurship

MULLIKA SUNGSANIT, PH.D.รายงานประจำปี ดูทั้งหมด

จดหมายข่าว ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

03
Dec 2021
สวทช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
03
Dec 2021
บพท. ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับบริบทการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
03
Dec 2021
STDB บริการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02
Dec 2021
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
02
Dec 2021
บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
01
Dec 2021
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษบรรยายออนไลน์ เรื่อง พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
30
Nov 2021
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
29
Nov 2021
เตรียมพบกับงาน CE Innovation Policy Forum และการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม/เครือข่าย Thai SCP ผ่านระบบออนไลน์
26
Nov 2021
วช. ขยายเวลา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565
25
Nov 2021
อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
25
Nov 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดการความรู้และบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศ
25
Nov 2021
วช. ขอเชิญร่วมปรชุมเสวนา การศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมยางพารา
25
Nov 2021
ขอเชิญร่วมงาน CE Innovation Policy Forum และการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม/เครือข่าย Thai SCP ผ่านระบบออนไลน์
25
Nov 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
25
Nov 2021
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)
25
Nov 2021
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Colloquium ครั้งที่ 8  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณี การใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
25
Nov 2021
แจ้งเงื่อนไขในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (ทุน 2 แสน)
25
Nov 2021
การเขียน Acknowledgement สำหรับโครงการที่ได้รับทุน Fundamental Fund (FF)
25
Nov 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
25
Nov 2021
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย  และการเสนอขอรับทุน Fundamental Fund (FF) จาก สกสว.
25
Nov 2021
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนทัศน์ของนักวิจัยเพื่อออกแบบงานวิจัยที่สร้างผลลัพธ์และผลกระทบ โดย รศ. ดร. อมรรัตน์ โมฬี
25
Nov 2021
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง  ยุทธศาสตร์และจุดมุ่งเน้นด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. ปี 2566-2570
25
Nov 2021
สถาบันวิจัยและพัฒนายินดีต้อนรับ รศ. ดร.ระพี อูทเคอ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
22
Jun 2021
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Basic Good Clinical Practice (GCP) Training Course)
18
Jun 2021
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
18
Jun 2021
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
16
Jun 2021
สกสว. จัดงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2654 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
07
Jun 2021
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
04
Jun 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบ 2564 (วช.และ บพค.)
28
May 2021
ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น สายวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2564
27
May 2021
เชิญร่วมรับฟัง เสวนาออนไลน์ การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ Covid-19
27
May 2021
เชิญร่วมรับฟัง การแถลงผลานและแถลงข่าว วิจัยและนวัตกรรม นำไทยสู้ภัย Covid-19
25
May 2021
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ. นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
18
May 2021
ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา TSRI Talk บทบาทการวิจัยและนวัตกรรมในการปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : ช่องว่างและการเติมเต็ม
17
May 2021
วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง โควิด-19 กับความกลัว กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด
17
May 2021
บพค.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Work Integrated Learning, WiL (รอบ 2 ) ปีงบ 2564
14
May 2021
บพค.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Reskill/Upskill (รอบ 2 ) ปีงบ 2564
13
May 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13
May 2021
วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ รวมพลังประชาคมวิจัยเคลื่อนไทยด้วย BCG Model
12
May 2021
บพข. Let’s start now! เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565
12
May 2021
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SUT-SLRI Colloquium ครั้งที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการใช้แสงซินโครตรอน ในการศึกษาวิจัย Material Science
11
May 2021
บพข. Are you ready? เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2564
06
May 2021
เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข.  แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565
05
May 2021
ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564
03
May 2021
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2 ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ
27
Apr 2021
บพข.รับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2565 (รอบที่ 1)
23
Apr 2021
บพข. กลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ มีกำหนดประชุมออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ปีงบ 65
19
Apr 2021
ขอเลื่อนการบรรยาย Path to Success เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ โดยไม่มีกำหนด
16
Apr 2021
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน วช. ปีงบ 65
09
Apr 2021
เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามสำหรับเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
08
Apr 2021
อเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Path to Success เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
29
Mar 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26
Mar 2021
วช. รับสมัครข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุน NRCT-KETEP Joint Grant Call กรอบงานวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบ64
16
Mar 2021
TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1
15
Mar 2021
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาวิจัยทางสัตว์
10
Mar 2021
บพข. มีกำหนดการจัดอบรม เรื่อง ประเมินผลกระทบจากการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
08
Mar 2021
บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฯ Learning City/ Flagship ประจำปี 64 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
04
Mar 2021
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก
02
Mar 2021
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง (Railway) ปีงบ 2564 รอบ 2
02
Mar 2021
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation) ปีงบ 2564 รอบ 2
24
Feb 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บพข.)
22
Feb 2021
ด่วนมาก!! [เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]
19
Feb 2021
[เปลี่ยนแปลงข้อมูล] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]
17
Feb 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย วช. ประจำปี 2564
11
Feb 2021
ด่วน ! [เพิ่มเติม 3 กลุ่มวิจัย] ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ปี 64
11
Feb 2021
สปสช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย E-Referral System ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ" ปีงบ64
10
Feb 2021
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย" ปีงบ 65
10
Feb 2021
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ปีงบ 65
10
Feb 2021
หัวเรื่อง "วช. ร่วมกับสถานฑูตฝรั่งเศสฯ ขอเชิญสมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก."
08
Feb 2021
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง ปีงบ 64 [รอบ2]
08
Feb 2021
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปีงบ 64 [รอบ2]
08
Feb 2021
สป.อว. เปิดรับสมัครทุน "พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" ปีงบ 64
08
Feb 2021
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย] [เพิ่มเติมข้อมูลแผนงานวิจัย]
08
Feb 2021
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ร่วมเจาะลึกเรื่องทุน วช. สายตรงจาก วช. กับ แนวนทางในการสนับสนุนโครงการวิจัย โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
03
Feb 2021
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 
03
Feb 2021
บพข. เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2564 และ สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง ผ่าน Zoom
02
Feb 2021
ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก"
02
Feb 2021
ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร"
27
Jan 2021
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
26
Jan 2021
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]
20
Jan 2021
วช. ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
19
Jan 2021
แจ้งนักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRIIS
18
Jan 2021
The Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564
15
Jan 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
14
Jan 2021
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษา&ป้องกันโรคอุบัติใหม่" รอบ2
12
Jan 2021
ขอเปลี่ยนแปลงการอบรม
12
Jan 2021
วช.ประกาศรับข้อเสนอวิจัย e-ASIA Joint Research Program (FY2022) ข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research)
12
Jan 2021
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบ 64 [2 หัวข้อ]
07
Jan 2021
บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบ 64 "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
07
Jan 2021
สบวพ.ขอเลื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาวิจัยทางสัตว์ อย่างไม่มีกำหนด
04
Jan 2021
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “บพข. กับแนวทางในการสนับสนุนโครงการวิจัย”
01
Jan 2021
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่ม เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”
30
Dec 2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาวิจัยทางสัตว์
29
Dec 2020
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ปี 64 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)
29
Dec 2020
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริมสำคัญ ปี 64 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
29
Dec 2020
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
28
Dec 2020
ขอเชิญฟังบรรยาย ผ่าน Zoom เรื่อง “บพข. กับแนวทางในการสนับสนุนโครงการวิจัย” โดย รศ. ดร. สิรี ชัยเส
23
Dec 2020
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ
23
Dec 2020
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ
23
Dec 2020
ด่วนมาก!! บพท.ชี้แจงเป้าหมาย-วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย 25 ธันวาคม 2563 นี้
21
Dec 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
21
Dec 2020
ประกาศ! ขยายเวลา ส่งข้อมูลรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ใช้ในงานวิจัย มทส. ภายใน 25 ธันวาคม 2563 นี้
21
Dec 2020
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
18
Dec 2020
(บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
18
Dec 2020
ด่วน!!!! แจ้งเงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
15
Dec 2020
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
15
Dec 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [วช./บพข./สวทช.]
14
Dec 2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาในด้านสมุนไพร
08
Dec 2020
สทศ. ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
04
Dec 2020
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน  "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
01
Dec 2020
วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
30
Nov 2020
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 (รวม 6+1 รายการ)
30
Nov 2020
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564
27
Nov 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26
Nov 2020
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
19
Nov 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18
Nov 2020
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
18
Nov 2020
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย เชิงวิชาการ ประจำปี 2564
10
Nov 2020
Newton Fund : Transforming Systems through Partnerships
06
Nov 2020
สกสว.ขอเชิญประชาคมวิจัยผู้สนใจเข้าร่วม “ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านช่องทางออนไลน์ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
05
Nov 2020
ประกาศทุน Humboldt-foundation
30
Oct 2020
สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ
27
Oct 2020
ศจย. และ สวก. ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2564
21
Oct 2020
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3
09
Oct 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)
09
Oct 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09
Oct 2020
สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564
09
Oct 2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แสงซินโครตรอนในกรณีศึกษา PM2.5 and Characterization
09
Oct 2020
วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด
09
Oct 2020
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงาน Bio Asia Pacific 2020
01
Jan 1970
วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)
01
Jan 1970
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01
Jan 1970
สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564
01
Jan 1970
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action
01
Jan 1970
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย
01
Jan 1970
ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"
30
Nov -0001
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]
01
Jan 1970
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
01
Jan 1970
เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

Address

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact Number

โทรศัพท์ 0-4422-4702
โทรศัพท์ 0-4422-4776
โทรสาร 0-4422-4750

Email Address

ird_pr@sut.ac.th

Facebook

IRD@SUT