HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ​

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ​

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย มาตรฐานจริยธรรมก... Read more

Hits:40

การกำหนดปฏิทินกิจกรรมในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 1 เท่า ประจำปีการศึกษา 2557

การกำหนดปฏิทินกิจกรรมในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 1 เท่า ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่อให้สอดคล้องการปรับระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิทินกิจกรรม การปฏิบัติงา... Read more

Hits:46

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศาชล จำนงศรี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศาชล จำนงศรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีส... Read more

Hits:56

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวว... Read more

Hits:82

กลุ่มวิจัยวัสดุอินทรีย์ขั้นสูง มทส. ได้รับทุน JST

กลุ่มวิจัยวัสดุอินทรีย์ขั้นสูง มทส. ได้รับทุน JST

กลุ่มวิจัยวัสดุอินทรีย์ขั้นสูง มทส. ได้รับทุนไปญี่ปุ่น ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มวิ... Read more

Hits:67

นศ.ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมีได้รับทุน DAAD ประจำปี 2015

นศ.ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมีได้รับทุน DAAD ประจำปี 2015

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Sasimali Soysa นักศึกษาปริญญาเอกของหน่... Read more

Hits:95

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงาน... Read more

Hits:147

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจากสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจากสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนทั้ง 2 รางวัล จาก British Council... Read more

Hits:128

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโ... Read more

Hits:112

มทส.ให้ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท

มทส.ให้ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยส... Read more

Hits:174

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศา... Read more

Hits:239

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ... Read more

Hits:323

มทส.เปิดตัวนวัตกรรมวัสดุมวลเบาแนวใหม่เพื่องานก่อสร้างเสริมความแ็งแกร่ง ทนทานใช้งานนาน ต้นทุนต่ำ

มทส.เปิดตัวนวัตกรรมวัสดุมวลเบาแนวใหม่เพื่องานก่อสร้างเสริมความแ็งแกร่ง ทนทานใช้งานนาน ต้นทุนต่ำ

นักวิจัย มทส. ใช้กระบวกการด้านวิศวกรรมวัสุ ผสมกับศาสตร์ด้านพอลิเมอร์ คิดค้นผลิตภัณฑ์ ... Read more

Hits:199

ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี... Read more

Hits:329

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สบวพ.ต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ ศาสตร... Read more

Hits:51

สบวพ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด

สบวพ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย กับบริ... Read more

Hits:84

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งปร... Read more

Hits:198

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:867

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:647

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:776

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:889

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:750

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:1297

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1597

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:3262

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:2166

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1865

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1680

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาล... Read more

Hits:23

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองบริหารงานวิจัย จัดทำวารส... Read more

Hits:27

ม.รามคำแหงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ

ม.รามคำแหงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานค... Read more

Hits:37

มทร.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มทร.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง จัดประ... Read more

Hits:41

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมปี 2559

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมปี 2559

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภ... Read more

Hits:55

ขอเชิญร่วมงาน CreTech2015

ขอเชิญร่วมงาน CreTech2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการประชุมวิชาการ เทคโนโ... Read more

Hits:45

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทาง... Read more

Hits:67

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมวิชาการนานชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ... Read more

Hits:55

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับงบสนับสนุนปี 2559 - 2560

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับงบสนับสนุนปี 2559 - 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่... Read more

Hits:70

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่งปี 2558

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่งปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานา... Read more

Hits:60

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา(วว.)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา(วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) โดยกองจัดการความรู้ศูนย์ความรู้ ... Read more

Hits:75

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและรางวัลอื่นๆ

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและรางวัลอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไ... Read more

Hits:81

Amwayเปิดให้การสนันสนุนทุนวิจัยด้านสารอาหาร

Amwayเปิดให้การสนันสนุนทุนวิจัยด้านสารอาหาร

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดโครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ (Nut... Read more

Hits:76

ประกาศเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของวช.

ประกาศเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของวช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) แจ้งประกาศเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ การประเมิน... Read more

Hits:76

 
joomla template

Fund Site