HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

การประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2016

การประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2016

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ยึดตามวันที... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:19

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม กา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:55

ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

เทคโนธานี มทส. ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:25

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2559

 กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  ประจำปีการศึกษา  2559

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกรอบเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ทางวิชาก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:96

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัล Ajinomoto Award

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัล Ajinomoto Award

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:57

ผลงานนวัตกรรมของ มทส. คว้า 2 รางวัล จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017

ผลงานนวัตกรรมของ มทส. คว้า 2 รางวัล จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ มทส. ในโอกาสที่ ผลงานนวัตกรรมของได้รับรางวัลจากโครงการ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:60

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มทส.ในโอกาสคว้าทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มทส.ในโอกาสคว้าทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี , ดร.วรีพร วัฒนาวงศ์ดอน ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:134

ขอแสดงความยินดีกับอ.มทส. ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับอ.มทส. ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:256

นศ.ป.ตรี ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์

นศ.ป.ตรี ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายสถาพร กาบขุนทด นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หลักส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:276

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:397

อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

 อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธ า สำนักว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:291

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ -   ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:492

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:373

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

ขอแสดงความยินดีกับ นายอำพล นิตย์ไธสง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:613

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

 พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิตตานันท์ ติกุลและคุณอนุรักษ์ เผยกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:206

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:350

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย ทาง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:513

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี สัมมนาเรื่อง“การพัฒนางานประจำ สู่การวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:431

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

  พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:421

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

  เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:535

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:496

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายประสานงานกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:553

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:767

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:798

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:872

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:867

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารีด้าน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:923

กองบรรณาธิการวารสาร มร.สน. เข้าศึกษาดูงาน

กองบรรณาธิการวารสาร มร.สน. เข้าศึกษาดูงาน

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี โดยรศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ให้การต้อนรับ กอง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:904

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

วช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ ระบบบริหารจ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:8

ขอเชิญเข้าร่วประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดให้มีประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาระดั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:12

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:17

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ The6th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Conference "Digital Citize... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:25

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั่งที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณะ ประชาชนจีน และหน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:20

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนพเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง "เทค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:20

มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:23

ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั่งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั่งที่ 1

ด้วยคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM) สถาบัน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:24

BIOTEC ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:24

ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:38

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:30

มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 6 หลักสูตร 1.หล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:41

ขอเชิญเข้าร่วมงานวทท 43

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:44

มรภ.อุดรธานี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:49

 
joomla template

เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัย