HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2560

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  ประจำปีการศึกษา  2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกรอบเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชากา... Read more

Hits:18

ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นด้านการวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561

ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นด้านการวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561

ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ด้านการวิจัย และผลงานส... Read more

Hits:80

ขอเชิญอบรมโครงการ "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17

ขอเชิญอบรมโครงการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจ... Read more

Hits:592

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัด ... Read more

Hits:902

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศ... Read more

Hits:220

ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทส.คว้ารางวัล Best Presentation

ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทส.คว้ารางวัล Best Presentation

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนรดี วิชญพงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา... Read more

Hits:56

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา ขำคม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา ขำคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักดา  ขำคม อาจารย์ประจำสำนักวิชาพ... Read more

Hits:93

สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักประสานงานฯ จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย "ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแล... Read more

Hits:98

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ คุณนนทพร หว่อง นักศึกษาปริญญาเอก ในโอกาสได้ร... Read more

Hits:64

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีรายชื... Read more

Hits:134

อาจารย์มทส.ได้รับทุนวิจัย Rainforest Trust

อาจารย์มทส.ได้รับทุนวิจัย Rainforest Trust

ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนวิจั... Read more

Hits:81

นักวิจัย มทส. รับรางวัล Silver Award จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

นักวิจัย มทส. รับรางวัล Silver Award จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศ... Read more

Hits:108

อาจารย์มทส.รับรางวัล Best Paper Award

อาจารย์มทส.รับรางวัล Best Paper Award

  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ... Read more

Hits:112

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงน... Read more

Hits:110

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ร่วมกับ Medresnet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี"

สบวพ.ร่วมกับ Medresnet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ... Read more

Hits:16

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน IEI 2018

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน IEI 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญคณาจารย์มทส. ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ แ... Read more

Hits:12

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ... Read more

Hits:72

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2561 ครั้งที่ 11

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2561 ครั้งที่ 11

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที... Read more

Hits:82

สบวพ.เข้าร่วมประชุมวิชาการRANC2018

สบวพ.เข้าร่วมประชุมวิชาการRANC2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย... Read more

Hits:111

มสธ.ศึกษาดูงานสบวพ.

มสธ.ศึกษาดูงานสบวพ.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรร... Read more

Hits:90

เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด และ ... Read more

Hits:105

ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

 ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโ... Read more

Hits:148

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แสดง... Read more

Hits:229

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

วันนี้(21 มีนาคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ... Read more

Hits:340

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 อ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำ... Read more

Hits:324

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

ขอแสดงความยินดี SJST วารสารไทยลำดับที่ 9 ที่เข้าฐานข้อมูล Scopus ขอแสดงความยินดีกับ... Read more

Hits:428

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่... Read more

Hits:359

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการราย... Read more

Hits:404

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน Thailand Research Expo 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นภ... Read more

Hits:10

มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัยในมนุษย์

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมจริยธรรม... Read more

Hits:10

มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 7 หลักสูตร คือ 1.การจัดทำแผนยุท... Read more

Hits:9

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบฯ 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดทำกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานว... Read more

Hits:10

วช.และ JSPS เปืดรับข้อสมัคร

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ไ... Read more

Hits:23

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัย ในหัวข้อเรื่อง บทบาท... Read more

Hits:22

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎา... Read more

Hits:59

สวทช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Bio Startup

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย... Read more

Hits:57

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญ... Read more

Hits:74

ประชาสัมพันธ์ทุน AIRTF ทุนวิจัยเต็มจำนวนที่ประเทศอินเดีย

ทุน AIRTF หรือ ASEAN -India Research Training Fellowship สำหรับนักวิจัยอาเซียน เพื่อวิ... Read more

Hits:59

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo: Symposium2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium201... Read more

Hits:53

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICELS2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 19 - 2... Read more

Hits:70

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  จัดสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเท... Read more

Hits:75

ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์เข้าประกวดในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย กำหนดจัดงาน ประชุมวิช... Read more

Hits:80

 
joomla template

Fund Site