HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ประชาสัมพันธ์การับบริการสำรวจข้อมูลของ มรภ.ยะลา

There are no translations available.

ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ะลา มีภารกิจการให้บริการสำรวจข้อมูล ได้แก่ บริการสำรวจความึงพอใจหรือความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) การติดตามและประเมินผลโครงการ (Project Monioring & Evaluation) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจดประชุมกลุ่มย่อย หรือวิธีการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างที่จะตกลงกัน และรับบริการสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนูรุฮูดา สิเดะ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เบอร์โทรศัพท์ 09-0946-0340

joomla template