HOT NEWS

Others News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "การใช้ฟูโดมิกส์เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ" Administrator 2
2 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Administrator 2
3 เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ Administrator 11
4 เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. Administrator 6
5 เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Administrator 11
6 ขอเชิญส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น Administrator 7
7 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ Administrator 13
8 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ Administrator 11
9 ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (วสท.) Administrator 10
10 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 "ราชธานีวิชาการ" ครั้งที่ 5 Administrator 13
11 ขอเชิญบุคลาการทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น" Practical Point in Medical Reaearch (PPMR) ครั้งที่ 9 Administrator 9
12 ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ "Statistical Challenges in Data-Driven Disruption" Administrator 10
13 ขอเชิญนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” The 10th Benjamitra Network National & International Conference Administrator 44
14 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 Administrator 11
15 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอบ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 Administrator 15
16 กรมป่าไม้เปิดรับข้อเสนอการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563 (ITTO) Administrator 14
17 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2563 Administrator 19
18 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "NeuroLeadership for Innovative and Strategic executives (NISE)" ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรม และกลยุทธ์ Administrator 18
19 ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 Administrator 32
20 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ Administrator 24

Page 1 of 13

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template