HOT NEWS

Others News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน jirapha 3
2 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ jirapha 2
3 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี jirapha 5
4 ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. jirapha 6
5 ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 jirapha 5
6 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ขอเชิญชวนใช้งานระบบ ผ่าน LINE @TARR jirapha 32
7 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน jirapha 42
8 วช. ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 jirapha 35
9 ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 "โครงการเผ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ" jirapha 83
10 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 jirapha 73
11 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญชวยส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอวกาศ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การ APSCO jirapha 69
12 กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจาก กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2564 jirapha 66
13 ขอเชิญชวนส่งบทความทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ jirapha 88
14 ขอแจ้งขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10 นานาชาติ ครั้งที่ 3 jirapha 71
15 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ jirapha 77
16 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไป ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 jirapha 71
17 วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความบริทัศน์ jirapha 69
18 ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ jirapha 90
19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Administrator 116
20 ขอเชิญเข้าร่วมประชึมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 "งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" Administrator 112

Page 1 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template