HOT NEWS

Others News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
11 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญชวยส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอวกาศ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การ APSCO jirapha 69
12 กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจาก กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2564 jirapha 66
13 ขอเชิญชวนส่งบทความทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ jirapha 88
14 ขอแจ้งขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10 นานาชาติ ครั้งที่ 3 jirapha 71
15 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ jirapha 77
16 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไป ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 jirapha 70
17 วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความบริทัศน์ jirapha 69
18 ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ jirapha 90
19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Administrator 115
20 ขอเชิญเข้าร่วมประชึมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 "งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" Administrator 112
21 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" Administrator 113
22 ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Administrator 110
23 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Administrator 156
24 ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Administrator 127
25 มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 รุ่น Administrator 117
26 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry Administrator 90
27 เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Administrator 105
28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 Administrator 112
29 การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) Administrator 92
30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัต กรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสู่ชุมชน" (The 7th NEU National and International Conference 2020 (NEUNIC 2020) Administrator 242

Page 1 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template