HOT NEWS

Others News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
31 วช.ประกาศรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 Administrator 106
32 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "การใช้ฟูโดมิกส์เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ" Administrator 73
33 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Administrator 70
34 เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ Administrator 738
35 เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. Administrator 77
36 เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Administrator 99
37 ขอเชิญส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น Administrator 63
38 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ Administrator 64
39 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ Administrator 89
40 ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (วสท.) Administrator 58
41 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 "ราชธานีวิชาการ" ครั้งที่ 5 Administrator 119
42 ขอเชิญบุคลาการทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น" Practical Point in Medical Reaearch (PPMR) ครั้งที่ 9 Administrator 90
43 ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ "Statistical Challenges in Data-Driven Disruption" Administrator 55
44 ขอเชิญนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” The 10th Benjamitra Network National & International Conference Administrator 197
45 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 Administrator 49
46 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอบ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 Administrator 42
47 กรมป่าไม้เปิดรับข้อเสนอการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563 (ITTO) Administrator 62
48 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2563 Administrator 51
49 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "NeuroLeadership for Innovative and Strategic executives (NISE)" ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรม และกลยุทธ์ Administrator 62
50 ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 Administrator 72

Page 2 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template