HOT NEWS

Others News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
81 การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาพารา ประจำปี 2564 Administrator 75
82 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน 1.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ 2.วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ Administrator 112
83 ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ Administrator 126
84 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง "บทบาทอุดมศึกษาไทย: การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology" Administrator 196
85 ขอเชิญเข้าร่วม และส่งบทความในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019) Administrator 126
86 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่ 7 (The 7th SAU National Interdisciplinary Conference 2020,(SAUNIC 2020)) Administrator 151
87 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสอนผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 [IAMBEST 2020] Administrator 155
88 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราบภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" Administrator 128
89 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" Administrator 130
90 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 Administrator 140
91 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารบัญชีปริทัศน์ Administrator 148
92 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 3 หัวข้อ Administrator 123
93 งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2020) ภายใต้หัวข้อ "Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario" Administrator 186
94 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" Administrator 137
95 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019) The 8th PSU Education Conference & 4th Inpirational Scholar Symposium (ISS) 2019 "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education" Administrator 178
96 ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Administrator 156
97 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (IE Network 2020) Administrator 291
98 ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Sceience Innovation for Sustainable Development: JSISD) Administrator 170
99 มูลนิธิฯ ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 Administrator 219
100 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" Administrator 148

Page 5 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template