HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552

There are no translations available.

1. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
              
2. รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ

3. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

5. คู่มือประกันคุณภาพ

6. รายการหลักฐานประกอบ QA

7. กิจกรรม QA

joomla template