HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยเครือข่ายอีสานล่างฯ 2/2558

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2558วันที่ 3 สิงหาคม 2558   เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template