HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สกอ.เข้าเยี่ยมชมคลัสเตอร์พลังงาน มทส.

กำหนดการเยี่ยมชมคลัสเตอร์พลังงาน มทส.เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคลัสเตอร์วิจัย

ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขั้นสูง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template