HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.จัดอบรมระบบ NRMS ประจำปี 2558

อบรมการใช้ระบบ NRMS เพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2560

โดย คุณน้ำฝน ทีโคกกรวด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคารเรียนรวม 2

joomla template