HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนการวิจัยจาก National Institutes of Health (NIH) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย Fogarty International Center (FIC) ได้เสนอให้ทุนการวิจัย (International Research Fellow-ship) แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์จากต่างประเทศด้าน Biomedical หรือ Behavioral Sciences ซึ่งต้องเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้ว หรือกำลังทำวิจัยและ/หรือมีโครงการที่จะทำงานวิจัยเพื่อเดินทางไปร่วมงาน หรือทำการวิจัยในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เงื่อนไขและวิธีการ 1. มีกำหนดระยะเวลา 1- 2 ปี โดยระบุระยะเวลา การขอรับทุน และแผนงานวิจัยให้ชัดเจน ทั้งนี้ในกรณีที่สมัครขอรับทุน 1 ปี หากงานวิจัยไม่เสร็จจะไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการรับทุน 
2. ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามประสบการณ์และจำนวนปีที่ปฏิบัติงาน หลังจากได้รับปริญญาเอกแล้ว รวมทั้งค่าเครื่องบินไป-กลับประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการขอทุน เดือนมกราคม - พฤษภาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 579-2690, 561-2445 ต่อ 529 โทรสาร 579-3049
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก (JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และทำสะสมกันมาเป็นจำนวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอกตามปกติ สนับสนุนในสาขาดังนี้ 
1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สาขาผลผลิตการเกษตร 
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
4. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
6. สาขาเภสัชศาสตร์ 
7. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ Polymer Science 
8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
9. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
10. สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
11. อื่น ๆ
เงื่อนไขและวิธีการ ผู้ได้รับทุนจะต้องทำการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประะเทศไทย จะได้รับค่าใช้จ่ายจาก JSPS เฉพาะช่วงระยะเวลาที่เดินทางไปทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ประมาณปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 579-2690, 561-2445 ต่อ 529 โทรสาร 561-3049
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนโครงการความร่วมมือทวิภาคีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทย และประชาคมยุโรป (Commission of the European Communities, C.E.C.)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง ประเทศไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป โดยแบ่งประเภททุนดังนี้
1. ทุนทำการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยประชาคมยุโรป
(Joint Research Project, JRP)
2. ทุนฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยระยะสั้นระดับหลังปริญญาเอก
(Post-Doctoral Fellowship Scheme, PDFS)
3. ทุนจัดสัมมนาเพื่อเตรียมการทำวิจัยร่วมกัน
(Tropical Workshop)
ซึ่งได้กำหนดสาขาวิชาที่จะให้การสนับสนุนดังนี้
1. Health & Biomedical Sciences
2. Environmental Sciences
3. Earth Sciences
4. Chemical Sciences
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่ประชาคมยุโรปกำหนด จำนวน 25 ชุด และบทคัดย่อโครงการวิจัยภาษาไทยความยาว 1 หน้ากระดาษ จำนวน 25 ชุด พร้อม หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนมิถุนายน
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 579-2690, 561-2445 ต่อ 529 โทรสาร 561-3049 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและญี่ปุ่น ได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
1. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
4. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
5. สาขาเภสัชศาสตร์ 
6. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ Ploymer Science 
7. สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
เงื่อนไขและวิธีการ ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยผู้ที่รับทุนจะต้องกำหนดเดินทางไปทำการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาระหว่างสิงหาคม - มีนาคมของปีถัดไป
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 579-2690, 561-2445 ต่อ 529 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนวิจัยระยะยาวสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Long Term Invitation Program)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัย ได้มีเวลาเรียนรู้เทคนิคการวิจัยจากนักวิจัยญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในการวิจัย โดยการวิจัยต้องอยู่ในสาขาวิชาการตามโครงการความร่วมมือกับ JSPS จำนวนทุนประมาณ 5 - 10 ทุน (ในทุกสาขาวิชาการและทุกประเทศ)
เงื่อนไขและวิธีการ ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ระยะเวลาทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน โดยให้ผู้ที่ได้รับทุนเริ่มเดินทางไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
ระยะเวลาในการขอทุน เดือนกันยายน - ธันวาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 579-2690, 561-2445 ต่อ 529 โทรสาร 561-3049 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยตามหัวข้อเรื่องที่สำนักงานฯ กำหนด โดยจะมีขอบเขตการวิจัย ใน 10 สาขาวิชาการ คือ 
1. สาขาวิทยาศาตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุสาหกรรมวิจัย 
6. สาขาปรัชญา 
7. สาขานิติศาสตร์ 
8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
9. สาขาเศรษฐศาสตร์ 
10.สาขาสังคมวิทยา
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช. 1 ก. จำนวน 10 ชุด วงเงินจัดสรรไม่เกินโครงการละ 1,500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยไม่ควรเกิน 3 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ประกาศทุนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-2288, 579-1370 ต่อ 459  
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยไม่กำหนดหัวข้อเรื่อง เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก. จำนวน 10 ชุด วงเงินจัดสรรไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท/ปี ระยะเวลาการวิจัยไม่ควรเกิน 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ประกาศทุนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 
กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 579-2288, 579-1270-9 ต่อ 455
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่แก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ หรือปัญหาอันคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการในทันที หรือรีบหาคำตอบหรือมาตรการ ตลอดจนวิธีการต่าง ฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก. จำนวน 10 ชุด ระยะเวลาการวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี วงเงินจัดสรรโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดทั้งปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-2288, 561-2445 ต่อ 457 โทรสาร 579-0455 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ในสาขาวิชาการต่าง ๆ 10 สาขา (สาขาสภาวิจัยแห่งชาติ) 
1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
6. สาขาปรัชญา 
7. สาขานิติศาสตร์ 
8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
9. สาขาเศรษฐศาสตร์ 
10. สาขาสังคมศาสตร์
เงื่อนไขและวิธีการ ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งโครงการวิจัยและหนังสือรับรองหัวข้อเรื่องวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด จำนวน 10 ชุด ได้รับอนุมัติจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ผู้ขอทุนกำลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษานั้นเป็นผู้ควมคุมหรือเป็นที่ปรึกษาในการวิจัย ระยะเวลาที่ทำการวิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และงบประมาณไม่ควรเกิน 120,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร.579-2288, 561-2445 ,561-2445 ต่อ 457-459 โทรสาร 579-0455 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ มีเป้าหมายชัดเจน ครบวงจร และนำผลไปใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างพื้นฐาน/หรือเพิ่มพูนขีดความสามารถทางวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยีของประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การพลังงาน การแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร และการป้องกันประเทศ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Pre-proposal) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 ตามแบบที่กำหนด จำนวน 15 ชุด ระยะเวลาการวิจัยไม่ควรเกิน 3 ปี วงเงินจัดสรรไม่เกินโครงการละ 6,000,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ประกาศทุนประมาณเดือนตุลาคม - มกราคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-2288, 561-2445 ต่อ 457 โทรสาร 579-0455  
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - เกาหลี (NRCT - KOSEF )
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเกาหลี ได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน โดย NRCT ให้ทุนนักวิจัยไทย และ KOSEF ให้ทุนนักวิจัยเกาหลี สนับสนุนในสาขาดังนี้ 
1. Billogy 
2. Energy 
3. Agriculture 
4. Technology Transfer Analysis System
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต ภาษาไทย จำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชุด สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จำนวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัยเกาหลีร่วมทำวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละประมาณ 300,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายไทย ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-2690, 561-2445 ต่อ 456 
ฝ่ายเกาหลี KOSEF, 3 rd Flr. Keumsung Bldg., 
1577 -4, Seocho - Dong, Seocho - Ku, Seoul, 137 - 070 , 
KOREA Fax. + 82 - 2 - 567 - 7335  
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน (NRCT - NSFC)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและจีนได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทยและ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ให้ทุนนักวิจัยจีน สนับสนุนในสาขา ดังนี้ 
1. ฟิสิกส์ 
2. เคมี 
3. ชีววิทยา 
4. ธรณีวิทยา 
5. เซรามิกส์ 
6. เกษตรศาสตร์
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/จ ภาษาไทย จำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ชุด สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จำนวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับอธิการบดี และหนังสือยืนยัน จากนักวิจัยจีนร่วมทำวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายไทย ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-2690, 579-1371-9 ต่อ 430,463 
ฝ่ายจีน National Natural Science Foundation of China 
35 Huayan Beilu} East Gate, Beijing 100083, 
CHINA 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - อังกฤษ (NRCT - ROYSOC )
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เป็นที่สนใจ และมีความสามารถที่จะทำการวิจัยร่วมกันได้ โดยส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและอังกฤษได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองประเทศ สนับสนุนในทุกสาขาวิชาการ
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอสรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 10 ชุด และข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต ภาษาไทย จำนวน 25 ชุด และภาษาอังกฤษ 5 ชุด และหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป วงเงินสนับสนุนโครงการละประมาณ 500,000 บาท ต่อปี ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 561-2445 ต่อ 456, 579-2690
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - เยอรมัน (NRCT - DFG )
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเยอรมันได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกันในสาขาวิชาการดังนี้ 
1. Protestant theology 
2. Catholic theology 
3. Law 
4. Economics and social science 
5. Psychology 
6. Philosophy and educational science 
7. Ancient civilizations 
8. Oriental civilizations 
9. Linguistics, literary studies and folklore, Group A 
10. Linguistics, literary studies and folklore,group B 
11. History 
12. Art 
13. Ethnology 
14. History of naturay sciences, medicine and technology 
15. Geoyraphy 
16. Theoretical medicine 
17. Practical medicine 
18. Biolgy 
19. Agriculture and horticulture 
20. Veterinary medicine 
21. Forestry and timber timber science 
22. Geo - sciences 
23. Chemistry 
24. Physics 25. Mathematics 
26. Hydrology and water management 
27. General engineering sciences
เงื่อนไขและวิธีการ วช. จะให้ทุนแก่นักวิจัยไทย และ DFG เป็นผู้ให้ทุนนักวิจัยเยอรมัน วงเงินสนับสนุนโครงการละประมาณ 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลาประมาณ 2 ปี เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย 25 ชุด ภาษาอังกฤษ 5 ชุด) สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 10 ชุด และหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-1371-9 ต่อ 430, 463 โทรสาร 579-2285 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - สวีเดน
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยสวีเดน ได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทย และ Royal Swedish Academy of Sciences ให้ทุนนักวิจัยสวีเดน สนับสนุนในสาขาดังนี้ 
1. Environment 
2. Education
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต ภาษาไทย จำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ชุด สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จำนวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัยเกาหลีร่วมทำวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายไทย ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-2690, 561-2445 ต่อ 456 
ฝ่ายสวีเดน The Royal Swedish Academy of Sciences, Box 5005, s-10405 
Stockholm, SWEDEN  
Website: http://www.nrct.net


ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - ออสเตรีย (NRCT - FWF)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและออสเตรียได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางโครงการในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทย และ Austrian Science Foundation (FWF) ให้ทุนนักวิจัยออสเตรีย สนับสนุนในสาขาดังนี้ 
1. Agriculture 
2. Architecture 
3. Biology 
4. Chemistry 
5. Engineering 
6. Material Science 
7. Medical Science 
8. Physics
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย 25 ชุด ภาษาอังกฤษ 5 ชุด) หนังสืออนุมัติผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัยออสเตรีย ร่วมทำการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ วงเงินสนับสนุนปีละไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 579-2690, 561-2445 ต่อ 456 
ฝ่ายออสเตรีย Austrain Science Foundation (FWF) 
A - 1040 Wien, Weryringergasse 35, AUSTRIA
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - อาเซียน
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมืออาเซียน ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลวิจัย และแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา สนับสนุนการวิจัยเบื้องต้น/ขนาดเล็ก เพื่อเสริมโครงการความร่วมมืออาเซียน และส่งเสริมการวิจัยเชิงนโบายการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ในสาขาวิชาการดังนี้ 
1. Food Science and Technology 
2. Meteorology and Geophysics 
3. Microelectronics and Computers 
4. Materials Science and Technology 
5. Biotechnology 
6. Non-Conventional Energy Research 
7. Marine Sciences 
8. Science and Technology Infrasrtucture and Resource Development
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต พร้อมบทคัดย่อจำนวน 25 ชุด วงเงินรวมที่จัดสรรประมาณ 500,000 บาท/ปี โดยที่แต่ละโครงการควรใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 579-2690, 561-2445 ต่อ 456  
Website: http://www.nrct.net/index.php

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - อิสราเอล (NRCT - IASH )
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและอิสราเอล ได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทุนนักวิจัยไทย และ Israel Academy of Sciences and Humanities ให้ทุนนักวิจัยอิสราเอล สนับสนุนในสาขาดังนี้ 
1. Energy 
2. Agriculture 
3. Engineering
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต ภาษาไทย จำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ชุด สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จำนวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัยอิสราเอลร่วมทำวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 
โทร. 579-2690, 561-2445 ต่อ 456 
ฝ่ายอิสราเอล Israel Academy of Sciences and Humanities 
Albert Einstein Square, Talbieh, Jerusalem 91040, 
P.O.B. 404, ISRAEL  
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - นอรเวย์ (NRCT - NFR )
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยนอรเวได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ สนับสนุนโดยสาขาดังนี้ 
1. Marine technology 
2. Energy technology 
3. Material engineering (corrosion, polymers and ceramics) 
4. Information technology 
5. Environmental technology/pollution science 
6. Geotechnical sciences
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการตามแบบ วช. 1 ก/ต ภาษาไทย จำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 5 ชุด สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จำนวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัยนอรเวร่วมทำวิจัย วงเงินสนับสนุนไม่เกินปีละ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 561-2445 ต่อ 456, 579-2690 โทรสาร 561-3049 หรือ 
The Research Council of Norway (NFR) 
Stensberggata 26, P.O.Box 2700, St.Hanshaugen, 
N 0131 Oslo, NORWAY 
Tel. 47 22 03 7000 Fax. 47 22 03 7001 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยการวิจัยจะต้องครอบคลุมอยู่ในสาขาวิชาการต่อไปนี้ 
1. สาขาเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ 
3. สาขา Earth-Science ได้แก่ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
4. สหสาขา
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงการวิจัยภาษาไทย จำนวน 50 ชุด ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี วงเงินจัดสรรโครงการละ 50,000 - 200,000 บาท โดยผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 4 เดือน
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายแผนงานและประสานงานวิจัย 
กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร.579-0116 
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและสนุบสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยใน 7 ด้าน ดังนี้ 
1. พฤติกรรมจริยธรรม 
2. พฤติกรรมประชาธิปไตย 
3. พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ 
4. พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการบริโภค 
5. พฤติกรรมครอบครัว 
6. พฤติกรรมการทำงาน 
7. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี
เงื่อนไขและวิธีการ ผู้ขอรับทุนต้องจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช.1พ โดยจัดพิมพ์ในการกระดาษขนาด A4 จำนวน 15 ชุด ส่งไปยังสำนักงานฯ
ระยะเวลาในการขอทุน ้ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ งานทุนวิจัยเพื่อพัฒนา ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 
กองส่งเสริมการวิจัย จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร.579-2288,ต่อ 458,530 โทรสาร 579-0455  
Website: http://www.nrct.net

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ฯ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ปฐพีวิทยา นิเวศวิทยาป่าดินแล้ง นิเวศวิทยาป่าเต็งรัง ชีววิทยาของสัตว์และพืช อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา เภสัชศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมฯ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ บริเวณโดยรอบสถานีฯ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทางด้านวิชาการ การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เงื่อนไขและวิธีการ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา จำนวน 25 ชุด
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ กองโครงการและประสานงานวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 579-1354, 561-2445 ต่อ 485 
Website: http://www.nrct.net
joomla template