HOT NEWS

PDFPrintE-mail

รายงานประจำปี 2556

There are no translations available.

 

รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดที่นี่

ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก.1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตารางที่ ก.11  รายชื่อทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ตารางที่ ก.12  รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.4  สรุปงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์

ภาคผนวก ข

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาระดับชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ

ภาคผนวก ค

สรุปผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

joomla template