HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การบรรยายมาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการบรรยายมาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ

วิทยากร นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต ประธานคณะผู้จัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)


วันที่ 17 กันยายน 2558

ณ ห้อง VIP1 สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template