HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง Internet of Things

กิจกรรมภารจัดการความรู้ ภายในหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง Internet of Things and LINE

โดย คุณธนินท์ธร วาศพุฒิสิทธิ์ ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

joomla template