HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในโอกาส

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 16.00น.

joomla template