HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อทุน ทุนวิจัยกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลอง การให้องค์กรชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโรงเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมมือกันจัดการศึกษาสำหรับเด็ก เพื่อให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่น
เงื่อนไขและวิธีการ 1. เป็นหน่วยราชการที่ได้รับทุน 
2. วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
3. สรุปผลงานเป็นเอกสาร
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร.668-7123
joomla template