HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ชื่อแหล่งทุน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อทุน ทุนวิจัยสำนักการศึกษา
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอโครงร่างการวิจัย จำนวน 10 ชุด พร้อมใบสมัครขอรับทุน วงเงินสนับสนุนประมาณ 20,000 บาท จำนวน 10 ทุน
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
กองวิชาการ สำนักการศึกษา 
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
โทร. 437-2047  
Website: http://www.bmaeducation.in.th

 

 

joomla template