HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

ชื่อแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ชื่อทุน ทุนทบทวนสถานการณ์และวิจัยหาองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงนโยบาย (Policy-linked Research)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย จัดบริการหรือบริหารงานสาธารณสุขในด้านต่างๆ คือ 
1. การพัฒนาโครงสร้างระบบบริการ 
2. การเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 
3. การพัฒนาคุณภาพบริการ 
4. การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ 
5. การส่งเสริมสุขภาพ 
6. การกระจายอำนาจเพื่อการพัฒนาการสาธารณสุข 
7. บทบาทของประชาชนและประชาสังคมในด้านสุขภาพ 
8. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
9. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข 
10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรที่สำคัญ
เงื่อนไขและวิธีการ ผู้วิจัยส่งเอกสารโครงร่างการทบทวนสถานการณ์ หรือข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Pre-proposal) หรือเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ไปยัง สวรส.ตามที่ สวรส. ประกาศเป็นคราวๆ ไป อย่างไรก็ดี แม้จะไม่มีประกาศผู้วิจัย อาจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น หรือเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง สวรส. เพื่อพิจารณาก็ได้ หาก สวรส. เห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในประเด็นที่น่าสนใจ และอยู่ในขอบเขตการวิจัย 10 สาขา ข้างต้นก็อาจจะรับไว้พิจารณา 
นอกจากนี้ในบางเรื่อง สวรส. อาจจะกำหนดมอบหมาย (Commission) โดยทำเป็นข้อตกลงเฉพาะให้ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นสมควรดำเนินการโดยตรงก็ได้ 
ทุนทบทวบสถานการณ์ทุนประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาท ส่วนทุนวิจัยโครงการละประมาณ 2,000,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อาคาร 3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 951-1284-94 ต่อ 127 โทรสาร 951-1295  
Website: http://www.hsri.or.th

 

ชื่อแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ชื่อทุน ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขระดับพื้นที่ (Area-based Research)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย โดยเฉพาะระดับจังหวัดและอำเภอ ให้สามารถกำหนดปัญหา และทดลองหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาทีมนักวิชาการ/นักวิจัยให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เอง โดยมีผู้ประสานงานวิชาการและที่ปรึกษาวิชาการจากภายนอก
เงื่อนไขและวิธีการ ควรทำการวิจัยเป็นทีมโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานระดับพื้นที่นั้นให้การสนับสนุน และจัดทำเอกสารแนวคิดโครงการ (Concept paper) หรือแผนพัฒนาโครงการรวมทั้งเอกสารแนวคิดโครงวิจัยและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อแก้ปัญหา (work plan for problem-based research project and capacity development) หรือข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น หรือเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง สวรส. ซึ่งหากเห็นสมควร สวรส. จะจัดให้มีผู้ปรึกษาทางวิชาการไปสนับสนุน พื้นที่ให้ดำเนินการ ทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงร่างการวิจัย การดำเนินการวิจัย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทุกองค์ประกอบของการวิจัย และพัฒนาให้เหมาะสมโครงการละประมาณ 200,000 ถึง 1,000,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อาคาร 3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 951-1284-94 ต่อ 127 โทรสาร 951-1295 
W ebsite: http://www.hsri.or.th

 

ชื่อแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ชื่อทุน ทุนพัฒนานักวิจัย (Research Fellows Development)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้แก่ผู้ที่มีพื้นความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย 3-5 ขึ้นไป เพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถในการวิจัยระบบสาธารณสุข และเพิ่มจำนวน และคุณภาพของนักวิจัย ในงานวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีการเชื่อมโยงกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมสถาบันในประเทศที่มีคุณภาพในการช่วยพัฒนาและสนับสนุนนักวิจัย ให้แสดงศักยภาพในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ทุนฝึกอบรมระยะสั้นใน หรือต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัย และค่าใช้จ่ายของผู้วิจัย
เงื่อนไขและวิธีการ ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมด้วยโครงร่างวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัย (ความยาวไม่เกิน 4 หน้า) ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป และประกาศผลในปลายเดือนเมษายนของทุกปี ทุนละประมาณ 1-2 ปี ในวงเงิน 500,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน จะประกาศทุนในราวเดือนตุลาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อาคาร 3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 951-1284-94 ต่อ 127 โทรสาร 951-1295  
Website: http://www.hsri.or.th


joomla template