HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าชมวิธีการบริหารจัดการวารสาร และระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มทส. วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template