HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนวิจัยและพัฒนา

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
- ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
- คู่มือการบริหารการเงิน
- ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุน R&D)
- หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554
- ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการทั่วไป)
- ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร)
- แบบข้อเสนอโครงการ (Proposal)
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ 2016-08-08
- แบบขออนุมัติเบิกเงิน
- แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.)
- แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์
- แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.)
- แบบรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
- วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย
- แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย
- แนวทางการคืนเงิน
- คำถามที่พบบ่อย
- รายงานการใช้จ่ายเงิน

joomla template