HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Human Subject Protection Course” ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 5 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เข้าร่วมการอบรมประมาณ 100 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการด้านจริยธรรมของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ อาทิ การประเมินความเสี่ยง คุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย และทราบถึงวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบด้วย ศ. พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ อ.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี รศ. ภญ.โสภิต ธรรมอารี ผศ. ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา และ อ. ดร.ณภัควรรต บัวทอง

รายละเอียดการประชุมวิชาการ

joomla template