HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี สัมมนาเรื่องการพัฒนางานประจำ

สู่การวิจัย“R2R” วิทยากร คุณจิตตานันท์ ติกุล เพื่อให้พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

สามารถสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ปฏิบัติพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย

เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย อาคารวิจัย และกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่

วันที่ 10-11กันยายน 2559 ณ ไม้สวยรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
joomla template