HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หัวข้อ

จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม C2 -124 ชั้น1 อาคารวิชาการ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติม ภาพกิจกรรมปีงบ 2559

joomla template