HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สกว.จัดเสวนาทุนวิจัยโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม จัดการเสวนา

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template