HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
- ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
- คู่มือการบริหารการเงิน
- ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ)
- ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร)
แบบส่งใบสมัครขอรับทุน 2 แสน 2018-06-22
- แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper)
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ
- แบบขออนุมัติเบิกเงิน
- แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.)
- แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์
- แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.)
- แบบรายงานความก้าวหน้า
- แบบส่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
- วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย
- แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย
- แนวทางการคืนเงิน
- คำถามที่พบบ่อย
- รายงานการใช้จ่ายเงิน

หมายเหตุ :

1.       การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากทุน 2 แสน นี้ ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า ได้รับเงินอุดหนุนโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพียงหน่วยงานเดียว เท่านั้น
2.       หัวหน้าโครงการผู้รับทุนต้องอยู่ในฐานะผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) ของผลงานชิ้นนั้น
3.       ต้องไม่เป็นบทความเพื่อขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.       ค่าใช้จ่ายในการลงพิมพ์ผลงาน ให้เบิกจ่ายจากทุนนี้ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเบิกตาม ประกาศฯ อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ได้
5.       การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากทุน 2 แสน นี้ ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ได้รับเงินอุดหนุนโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เพียงหน่วยงานเดียว เท่านั้น
6.       หัวหน้าโครงการผู้รับทุนต้องอยู่ในฐานะผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) ของผลงานชิ้นนั้น
7.       ต้องไม่เป็นบทความเพื่อขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8.       ค่าใช้จ่ายในการลงพิมพ์ผลงาน ให้เบิกจ่ายจากทุนนี้ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเบิกตาม ประกาศฯ อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ได้
9.       การขอทุน 2 แสน ต้องยื่นเอกสารขอทุนถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนวันส่งเอกสารไปตีพิมพ์ (before submitted)
joomla template