HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ผลงานนวัตกรรมของ มทส. คว้า 2 รางวัล จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ มทส. ในโอกาสที่ ผลงานนวัตกรรมของได้รับรางวัลจากโครงการ

ประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017 โดย ผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ มทส.

ได้รับรางวัล สาขากระบวนการนวัตกรรม ในงาน NESP Innovation Fair 2017 ซึ่งจัดโดยเครือข่าย

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รางวัล ได้แก่

-          ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน

"ชุดคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าและน้ำยาสารเพิ่มฟองเพื่อเศรษฐกิจชุมชน"

-          ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยี

การเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน

"ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้มีบุตรยาก"

 

โดยรับมอบรางวัลดังกล่าว ในงาน NESP Innovation Fair 2017 ซึ่งเป็นการจัดเเสดงผลงานนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ สินค้า จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า

อุบลราชธานี ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของอุทยานวิทยาศาสตร์

ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีสุรนารี

และ ม.ขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20170630

joomla template