HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัล Ajinomoto Award

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ในโอกาสได้รับรางวัล Ajinomoto

Award  สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

ประจำปี พ.ศ.2560 จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย งานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกคือ

การผลิตเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวน

การแปรรูปซูริมิ ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปเนื้อปลาบด

ได้แก่ เศษก้าง หัวปลา และหนังปลา มาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยี

ทางเอนไซม์ ทำให้ได้เพปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ งานวิจัยนี้ทำให้เกิด

การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างเต็มที่ ลดปริมาณของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหาร

และยังเกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่สามารถพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต

 


โดย รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติคุณ และ เกียรติบัตร

เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th

Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค กรุงเทพมหานคร

joomla template