HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2559

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกรอบเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2559  โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ผลงานทางวิชาการทั้งที่เป็นผลงานตรงและผลงานเทียบเท่าซึ่งได้ผ่านการพิจารณารับรอง

จากสำนักวิชาแล้ว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

และสามารถ Download แบบฟอร์ม เกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ได้ที่ Website

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://goo.gl/YQsNZw

ทั้งนี้ ผลงานที่จะใช้เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2559

จะต้องเป็นผลงานที่ปรากฏระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560

joomla template