HOT NEWS

Other

PDFPrintE-mail

บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลิฟ

There are no translations available.

ชื่อแหล่งทุน บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลิฟ
ชื่อทุน ทุนวิจัยบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลิฟ
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ทันตกรรมป้องกัน ชื่อ ผลของยาสีฟันผสม Triclosan & Copolymer ต่อคราบจุลินทรีย์ และภาวะปริทันต์
เงื่อนไขและวิธีการ การวิจัยทางคลินิก ใช้เวลา 1 ปี งานวิจัยทำร่วมกันเป็นทีม 7 คน ใช้เงิน 200,000 บาท
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
Website: http://www.colgateprofessional.co.th
joomla template