HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มวล.เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส.

 

เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี  เข้าศึกษาดูงานด้านต่างๆและด้านการวิจัย

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template