HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและ

การดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course” ระหว่าง

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ออนไลน์ได้ ที่ http://ird.sut.ac.th/humansubject2017/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมครบตามเวลาที่กำหนดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร


สอบถามเพิ่มเติมที่

คุณดารณี คำสวัสดิ์

โทร. 044-224757

joomla template