HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
- ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
- คู่มือการบริหารการเงิน
- ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- ระเบียบการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

- แนวปฏิบัติ
แจ้งแนวปฏิบัติการส่งรายงานงวดสุดท้ายและรายงานการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาผู้รับทุนฯ
แจ้งแนวปฏิบัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษ

ทุนวิทยานิพนธ์

- ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 2019-07-06
- แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติเบิกเงินงวด และรายงานงวดสุดท้าย 2019-07-06
- การคืนเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- แบบนำส่งเงินทุนวิทยานิพนธ์ คืนกองทุนฯ
- การขอยกเลิกการรับทุนวิทยานิพนธ์
- แบบขอยกเลิกการรับทุนวิทยานิพนธ์
- คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนนำเสนอผลงาน

- ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 2019-07-06
- แบบรายงานการไปนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2019-07-06
- การคืนเงินเสนอผลงาน
- แบบนำส่งเงินทุนเสนอผลงาน คืนกองทุนฯ
- การขอยกเลิกการรับทุนเสนอผลงาน
- แบบขอยกเลิกการรับทุนเสนอผลงาน
- คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้รับทุนวิทยานิพนธ์และทุนเสนอผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)

- รายชื่อผู้รับทุน เสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาและอยู่ระหว่างดำเนินการ
- รายชื่อผู้รับทุน วิทยานิพนธ์และอยู่ระหว่างดำเนินการ

joomla template