HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2016

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ยึดตามวันที่ลงรับเอกสารของสถาบันวิจัยฯ) เป็นต้นไป  สถาบันวิจัยฯ จะเริ่มใช้

ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2016

เป็นข้อมูลอ้างอิงการในการเบิกค่าใช้จ่าย และ ค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ โดยท่านสามารถ

ขอตรวจสอบค่าดัชนีผลกระทบ ปี 2016 ได้ที่เจ้าหน้าที่สถานวิจัยของทุกสำนักวิชา

ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ได้ส่ง CD ข้อมูลนี้ไว้ให้แล้ว

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณนัยน์นภา เงาเกาะ
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
โทร. 4756
E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template