HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมงาน ICIE2017

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ การประชุมทาง

วิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.il.mahidol.ac.th/icie2017

joomla template