HOT NEWS

Other

PDFPrintE-mail

การสื่อสารแห่งประเทศไทย(กสท.)

There are no translations available.

ชื่อแหล่งทุน การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย 1. ด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสารไปรษณีย์ 
2. ด้านวิชาการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสารไปรษณีย์ 
3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสารไปรษณีย์
เงื่อนไขและวิธีการ โครงการวิจัยต้องผ่านการอนุมัติของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) โดยผ่านคณะกรรมการและ/หรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการเสนอต่อ กสท. แต่งตั้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับอนุมัติจาก กสท. แล้ว โครงการวิจัยจะต้องได้รับการประเมินผลเป็นประจำ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย และพัฒนางวดต่อไป และได้รับการประเมินผลขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อพิจารณา
ระยะเวลาในการขอทุน รอบที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 
รอบที่ 2 มกราคม-กุมภาพันธ์ 
รอบที่ 3 เมษายน-พฤษภาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ กองวิศวกรรม 
แผนวิจัยและพัฒนา การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
99 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10002 
โทร. 506-3203, 506-3684 โทรสาร 574-4791
Website: http://www.cattelecom.co.th
joomla template