HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รักษาการแทนอธิการบดี มทส.

และคณะผู้บริหาร ด้วยความยินดียิ่ง

 

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

joomla template