HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรม

และการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course”

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 สถานที่เดิม ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร ปลี่ยนเป็น

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูน  ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

ดูรายละเอียดได้ที่ http://ird.sut.ac.th/humansubject2017/

 

 

joomla template