HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยบูรพา จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

ครบรอบการก่อตั้ง 65 ปี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย ศิษย์เก่ารุ่น 22

(รุ่นบัวขาว) ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติทางด้านการโคลนนิ่งสัตว์ และวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

 

joomla template