HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทส. ปีงบฯ 2562

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ  2562

ตามกรอบสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการ

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทส. คลิกที่นี่ 19-09-2017

 

ขั้นตอนการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 25-09-2017 เวลา 14.29 น.

ปฏิทินและเอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2562

1. แบบเสนอแผนบูรณาการ สำหรับผู้ประสานงานโปรแกรมเท่านั้น (Integrated research program) 22-09-2017

2. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) 22-09-2017

3. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย) 22-09-2017

4. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)

5. หนังสือแสดงเจตนาร่วมลงทุน

6. แบบฟอร์มรายชื่อโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯปี 62 (สำหรับส่งให้ สบวพ. ออกรหัส OTP)

7. แผนผังต้นไม้สำหรับเลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

8. ข้อควรระวังในการจัดทำข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2562


ภาคผนวก

ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template 22-09-2017

1.การกรอก-templateIntegratedProgram(แผนบูรณาการ)

2.การกรอก-templateResearchProgram(ชุดโครงการวิจัย)

3.การกรอก-templateResearchProject(โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย)


ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม 22-09-2017

4.แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน

5. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน.doc

6. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety ปี62)

7.(ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ(ฉบับที่12)

9.ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นปี62

10.ประกาศคณะกรรมการำกับฯต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

11.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์(62)

joomla template