HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมสัมมนางานวิจัยของสภาปัญญาสมาพันธ์

สภาปัญญาสมาพันธ์กำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อเร่ือง  ดัชนีประสิทธิผลการ

พัฒนาระหว่างประเทศ (International Country Effectiveness Index) ในวันพฤหัสบดี ที่

23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท

สุขุมวิท 20 ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณนฤมล ตั้งอุดมเจริญชัย
สำนักงานเลขานุการสภาปัญญาสมาพันธ์
โทร 084-522-4424

joomla template