HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สกว.เผยแพร่ทุนวิจัย

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

1. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม

รับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560


2.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม สำหรับประเด็น

วิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

2.การแปรรูปอาหาร 3.การแพทย์ครบวงจร

รับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560


3.ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ

(มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25 %) และช่องทาง Talent Mobility

(สวทน. สนับสนุนทุน 25 % แทนมหาวิทยาลัย)

รับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560


4.ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme

(IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว.

และ Royal Academy of Engineering

บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดประกาศทุน www.trf.or.th

joomla template