HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการเซาธ์อีสบางกอก

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความ

เพื่อตีพิมพ์ ลงในวารสารวิชาการเซาธ์อีสบางกอก ซึ่งได้รับจัดคุณภาพวารสารจาก TCI

ในกลุ่มที่ 2 มีกำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ  เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา 
โทร 02-744-7356 ถึง 65 ต่อ 203

joomla template