HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เปิดรับข้อเสนอหลักการ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2561

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญคณาจารย์ส่ง

ข้อเสนอหลักการ (Concept Paper) เพื่อขอรับ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม" ประจำปี 2561  ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.industry.trf.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

โทร 02-2788246

joomla template